Quyết định Về việc phê duyệt phương án kiện toàn, sắp xếp một số đơn vị sự nghiệp trực thuộc Viện năng lượng nguyên tử Việt Nam